Europeisk exekutionstitel

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Slovakien

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Europeisk exekutionstitel


*obligatoriskt

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Enligt § 21 i lag nr 160/2015 (civilprocesslagen (Civilný sporový poriadok)) är den domstol som är behörig att göra ändringar i och återkalla intyg den domstol som meddelade domen eller den domstol där förlikningen godkändes eller gjordes, när det gäller domar eller förlikningar.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

I fråga om artikel 19.1 a i förordningen är domstolarna i Slovakien behöriga att pröva en dom i enlighet med §§ 355–457 i civilprocesslagen. I fråga om artikel 19.1 b i förordningen är domstolarna behöriga att pröva en dom i enlighet med § 122 i civilprocesslagen (förlängd tidsfrist).

I §§ 355–457 regleras de olika besvärsförfarandena, dvs. överklagande (odvolanie), ansökan om förnyad prövning (žaloba na obnovu konania) och extraordinära rättsmedel (dovolanie). Enskilda bestämmelser som reglerar villkoren för att ett överklagande ska godtas, vilka uppgifter som måste ingå i det, vilka åtgärder domstolarna ska vidta samt deras beslutsprocedurer i samband med överklaganden.

De enskilda bestämmelserna i civilprocesslagen återfinns i Slov-lex.sk

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Det språk som i Slovakien godtas enligt artikel 20.2 c i förordningen är slovakiska.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Enligt § 21.2 i civilprocesslagen är det den regionala domstol (krajský súd) som har befogenhet att legalisera rättsliga handlingar i enighet med § 62 i lag nr 97/1963 om lagen om internationell privaträtt och därtill hörande förfaranden, i ändrad lydelse, som är behörig att utfärda, ändra eller återkalla intyg enligt särskild lagstiftning rörande officiella handlingar.

En regional domstol är behörig att legalisera rättsliga handlingar eller att utfärda apostill om de aktuella handlingarna har utfärdats av distriktdomstolar, notarier eller exekutionstjänstemän inom den regionala domstolens domkrets, om handlingens äkthet eller namnteckningen på handlingen har verifierats av dessa distriktdomstolar, notarier eller exekutionstjänstemän, samt om det är fråga om en handling som översatts av en auktoriserad översättare eller en rapport som upprättats av en sakkunnig.

Lag nr 97/1963 återfinns på webbplatsen Slov-lex.sk

Senaste uppdatering: 09/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.