Europeisk exekutionstitel

Slovenien

Innehåll inlagt av
Slovenien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Slovenien

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Europeisk exekutionstitel


*obligatoriskt

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Förfaranden för rättelse som avses i artikel 10.2:

  • I Slovenien måste en ansökan om rättelse göras till den myndighet som utfärdade intyget om europeisk exekutionstitel (artikel 42 c.1 i lagen om verkställighet och betalningssäkring av fordringar).

Förfaranden för återkallelse som avses i artikel 10.2:

  • Talan om återkallelse enligt artikel 42 c.2 i lagen om verkställighet och betalningssäkring av fordringar (den domstol som utfärdade intyget är behörig att återkalla det) och artikel 40 c.3 i samma lag (vid en talan om återkallelse av ett slutligt intyg som grundas på en officiell handling till följd av ett verkställighetsbeslut har den domstol territoriell behörighet som har territoriell behörighet att besluta om vilka verkställighetsmedel som får lov att användas).

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Förnyad prövning enligt artiklarna 394–405 i civilprocesslagen.

Återställande av försutten tid enligt artiklarna 166–120 i civilprocesslagen.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

De officiella språken är slovenska plus de två nationella minoritetsspråk som officiellt används i domstolarna i de områden där respektive minoritetsbefolkning är bosatt (artiklarna 6 och 104 i civilprocesslagen, jämförda med artikel 15 i lagen om verkställighet och betalningssäkring av fordringar). De nationella minoritetsspråken är italienska och ungerska.

Etniskt blandade områden definieras i lagen om inrättandet av kommuner (”ZUODNO”, Uradni list RS [Republiken Sloveniens officiella kungörelseorgan], nr 108/06 – den officiellt konsoliderade versionen – och nr 9/11). I artikel 5 i ZUODNU anges att etniskt blandade områden i den mening som avses i nämnda lag är de områden som definieras som sådana i gällande kommunstadga i kommunerna Lendava, Hodoš-Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola och Piran.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Notarier.

En förteckning över notarier finns på http://www.notar-z.si/poisci-notarja

Senaste uppdatering: 26/10/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.