Europeisk exekutionstitel

Spanien

Innehåll inlagt av
Spanien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Spanien

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Europeisk exekutionstitel


*obligatoriskt

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Förfarandet för rättelse av fel i en europeisk exekutionstitel som föreskrivs i artikel 10.1 a i förordning (EG) nr 805/2004 sker i enlighet med de tre första styckena i artikel 267 i lag (Ley Orgánica) 6/1985 av den 1 juli om rättsväsendet.

Förfarandet för återkallelse av intyg om europeisk exekutionstitel som föreskrivs i artikel 10.1 b i förordning (EG) nr 805/2004 sker i enlighet med vad som föreskrivs om överklagande i lag 1/2000 av den 7 januari om civilrättsliga förfaranden.

Eftersom det rör sig om intyg om officiella handlingar, vilka har intygats vara europeiska exekutionstitlar är det den notarie i vars akter de officiella handlingarna finns som ska kontrollera om de innehåller skrivfel eller liknande eller om de villkor som ställs för utfärdande av dem inte är uppfyllda och utfärda begäran om rättelse på grund av skrivfel eller liknande, eller om återkallelse i enlighet med artikel 10.1 i förordning (EG) nr 805/2004.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Den prövning i undantagsfall som föreskrivs i artikel 19 i förordning (EG) nr 805/2004 kan ske genom hävande av lagakraftvunnen dom på begäran av den i laga ordning uteblivna parten (artikel 501 i lag 1/2000 av den 7 januari om civilrättsliga förfaranden.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Det språk som godkänns i enlighet med artikel 20.2 c är spanska.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Det åligger den auktoriserande notarien, eller hans ersättare eller efterträdare, att utfärda det intyg som avses i artikel 25.1 och i bilaga III till förordning (EG) nr 805/2004.

Senaste uppdatering: 12/07/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.