Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Австрия

Семейно право – Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Член 67 (а)

Имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Bundesministerium für Justiz (Федерално министерство на правосъдието), Museumstraße 7, 1070 Vienna

Abteilung I 1

Тел.:    +43 1 52152 2134

Факс:  +43 1 52152 2829

Електронна поща:     team.z@bmj.gv.at

Член 67 (б)

Приети езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2: немски език.

Член 67 (в)

За удостоверението, касаещо правата на лични отношения c детето и връщането на детето по силата на член 45, параграф 2: немски език.

Членове 21 и 29

Предвидените в членове 21 и 29 молби се подават пред следните съдилища или компетентни органи:

–     в Австрия — пред районния съд (Bezirksgericht).

Член 33

Жалбите, предвидени в член 33, се подават пред посочените по-долу съдилища:

–     в Австрия — пред районния съд (Bezirksgericht).

Член 34

Обжалването, предвидено в член 34, може да се извърши единствено:

–     в Австрия: чрез ревизионна жалба (Revisionsrekurs), подадена пред районния съд (Bezirksgericht), но адресирана до Върховния съд (Oberste Gerichtshof).

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 13/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.