Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Белгия

Съдържание, предоставено от
Белгия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Белгия

Семейно право – Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Член 67 (а)

Имена, адреси и способи за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Service Public Fédéral Justice
Service de Coopération internationale civile
Boulevard de Waterloo 115
1000 Брюксел
Тел.: +32 2 542 67 00
Електронна поща: rapt-parental@just.fgov.be

Член 67 (б)

Френски, нидерландски, немски, английски език.

Член 67 (в)

Сертификатът трябва да бъде придружен от превод на официалния език на мястото на изпълнение.

Членове 21 и 29

Първоинстанционният съд

Член 33

Лицето, което подава молба за декларация за изпълняемост, може да обжалва пред съответния апелативен съд.

Лицето, срещу което се иска изпълнение, може да подаде възражение пред съответния първоинстанционен съд.

Член 34

Касационно производство

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 04/01/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.