Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

България

Съдържание, предоставено от
България

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

България

Семейно право – Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите за комуникация на централните органи, определени съгласно чл. 53 са:

Министерството на правосъдието

Дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания"

Тел.: (+359 2) 9237302

E-mail: L_Chernogorova@justice.government.bg

Факс: (+359 2) 9871557

Адрес: ул. „Славянска" 1

1040, София

България

(За всички въпроси, уредени в Регламента, свързани c родителската отговорност, отвличане и настаняване на деца /чл. 56/)

Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси"

Тел: (+359 2) 9237413

Факс: (+359 2) 9809223

Адрес: ул. „Славянска" 1

1040, София

България

(За всички въпроси, уредени в Регламента, без случаите, свързани c родителската отговорност, отвличане и настаняване на деца /чл. 56/)

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация c централните органи, определени, съгласно чл. 57, пар. 2 са: български, английски или френски език.

Член 67 (в)

Приетите езици за удостоверението, отнасящо се до правата на лични отношения c детето съгласно чл. 45, пар. 2 са: български, английски или френски език.

Членове 21 и 29

Компетентните органи по чл. 21, пар. 2 в Република България за признаването на съдебни решения по брачни дела и дела, свързани c родителската отговорност са компетентните органи по регистрацията, а именно кметовете на общини, (чл. 621, ал. 2 от ГПК)

Компетентният орган по чл. 21, пар. 3 в Република България относно признаване на решения е окръжният съд по постоянния адрес на насрещната страна или по нейното седалище, а ако тя няма постоянен адрес или седалище на територията на Република България - по постоянния адрес или седалище на заинтересованата страна (чл. 622, ал. 1 от ГПК). Когато и заинтересованата страна няма постоянен адрес или седалище на територията на Република България искането се предявява пред Софийския градски съд.

Компетентният орган, до който следва да бъде подадена молбата за декларацията за изпълняемост по чл. 29 на съдебното решение, постановено в друга държава членка на ЕС, е окръжният съд по постоянния адрес на длъжника, по неговото седалище или по местоизпълнението. (чл. 623, ал. 1 от ГПК)

Член 33

Разпореждането подлежи на въззивно обжалване пред Софийски апелативен съд. (чл. 623, ал. 6 от ГПК, изр. 1)

Член 34

Решението на Софийския апелативен съд подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд. (чл. 623, ал. 6, изр. 2 от ГПК)

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 05/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.