Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Хърватия

Семейно право – Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите за комуникация на централните органи, определени съгласно член 53:

Министерство на труда, пенсионната система, семейството и социалната политика

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Уебсайт: https://mrosp.gov.hr/

Ел. поща: eu-poslovi@mrosp.hr

Тел.: +385 1 6109 892, + 385 1 6106 164

Факс: +385 1 6106 171

Член 67 (б)

Езици, които се приемат за комуникация с централните органи съгласно член 57, параграф 2:

а) за комуникация с централните органи — хърватски или английски език;

б) за молби — хърватски език.

Член 67 (в)

Езици, които се приемат за удостоверения за право на лични отношения с дете съгласно член 45, параграф 2:

хърватски език.

Членове 21 и 29

Молбите по членове 21 и 29 трябва да се подават до следните съдилища:

Компетентни да получават и да се произнасят по молби за декларация за изпълняемост са общинските съдилища (općinski sudovi).

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 33

Жалбите по член 33 трябва да се подават до следните съдилища:

Жалбите се подават до второинстанционния съд (županijski sudovi — окръжен съд) чрез първоинстанционния съд, постановил решението (općinski sudovi — общински съд).

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 34

Жалби по член 34:

Съдебното решение, постановено по жалба, може да се обжалва от една от страните чрез подаване на молба за повторно разглеждане (членове 421—428 от Гражданско-процесуалния закон). Молбата за повторно разглеждане трябва да се подаде в съда, постановил съдебното решение на първа инстанция (общинския съд).

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Последна актуализация: 30/01/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.