Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Чехия

Съдържание, предоставено от
Чехия

Член 67 (а)

Имена, адреси и способи за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Служба за международна правна защита на децата (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Czech Republic

Тел.: 00420 542 215 522

Факс: 00420 542 212 836

Ел. поща: podatelna@umpod.cz

Уебсайт: http://www.umpod.cz/

За контакт:

Zdeněk Kapitán, Директор

Markéta Nováková, Заместник-директор

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2, са: чешки, английски, немски и френски език.

Член 67 (в)

За удостоверението относно правото на лични отношения с детето и връщането на дете — член 45, параграф 2: чешки език.

Членове 21 и 29

В Чешката република молбите по член 21 и член 29 се подават до:

- районните съдилища (okresní soudy) или съдебните изпълнители (soudní exekutoři).

Член 33

Жалби по член 33 се подават в следните съдилища:

— районни съдилища (okresní soudy).

Член 34

Единствените жалби по член 34, които могат да се подават в Чешката република, са:

— жалба за отмяна (žaloba pro zmatečnost) по членове 229 и следващите от Закон № 99/1963 (Граждански процесуален кодекс), както е изменен, и касационна жалба (dovolání) по членове 236 и следващите от Закон № 99/1963 (Граждански процесуален кодекс), както е изменен.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 03/06/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.