Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Чехия

Съдържание, предоставено от
Чехия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Чехия

Семейно право – Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Член 67 (а)

Имена, адреси и способи за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Служба за международна правна защита на децата (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Czech Republic

Тел.: 00420 542 215 522

Факс: 00420 542 212 836

Ел. поща: podatelna@umpod.cz

Уебсайт: http://www.umpod.cz/

За контакт:

Zdeněk Kapitán, Директор

Markéta Nováková, Заместник-директор

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2, са: чешки, английски, немски и френски език.

Член 67 (в)

За удостоверението относно правото на лични отношения с детето и връщането на дете — член 45, параграф 2: чешки език.

Членове 21 и 29

В Чешката република молбите по член 21 и член 29 се подават до:

- районните съдилища (okresní soudy) или съдебните изпълнители (soudní exekutoři).

Член 33

Жалби по член 33 се подават в следните съдилища:

— районни съдилища (okresní soudy).

Член 34

Единствените жалби по член 34, които могат да се подават в Чешката република, са:

— жалба за отмяна (žaloba pro zmatečnost) по членове 229 и следващите от Закон № 99/1963 (Граждански процесуален кодекс), както е изменен, и касационна жалба (dovolání) по членове 236 и следващите от Закон № 99/1963 (Граждански процесуален кодекс), както е изменен.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 03/06/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.