В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Англия и Уелс

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Обединено кралство

Англия и Уелс

Семейно право – Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Член 67 (а)

Имена, адреси и способи за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

The International Child Abduction and Contact Unit

Victory House

30-34 Kingsway

London WC2B 6EX

Телефон:                 +44 (0) 20 3681 2608

Факс:                 +44 (0) 20 3681 2763

Електронна поща:            icacu@offsol.gsi.gov.uk

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2: английски, френски.

Член 67 (в)

Езици, които се приемат за удостоверението, отнасящо се до правата на лични отношения с детето и връщането на дете съгласно член 45, параграф 2: английски, френски.

Членове 21 и 29

Молбите, предвидени в членове 21 и 29, се подават до следните съдилища:

- в Англия и Уелс: Висшия съд — главното деловодство на Семейното отделение.

Член 33

Жалба по член 33 се подава в следните съдилища:

- в Англия и Уелс: Висшия съд — главното деловодство на Семейното отделение.

Член 34

Обжалването, предвидено в член 34, може да се извърши само чрез еднократна касационна жалба:

- в Англия и Уелс: пред Апелативния съд.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 09/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.