Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

Член 67 (а)

Имената, адресите и данните за връзка с централните органи, определени съгласно член 53:

Министерство на правосъдието (Justiitsministeerium)

отдел „Международно съдебно сътрудничество“ (Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus)

Suur-Ameerika 1

10122 Талин

Ел. поща: central.authority@just.ee

Телефон: +372 620 8183; +372 620 8186; +372 620 8190

Член 67 (б)

Съгласно член 57, параграф 2 за кореспонденция с централните органи се приемат следните езици: естонски, английски.

Член 67 (в)

Съгласно член 45, параграф 2 за удостоверения за право на лични отношения с дете и връщане на дете се приемат следните езици: естонски и английски.

Членове 21 и 29

Заявленията съгласно членове 21 и 29 трябва да се подадат в съответния окръжен съд (maakohtutele) в Естония.

Член 33

Жалбите съгласно член 33 трябва да се подадат в съответния областен съд (ringkonnakohtule) в Естония.

Член 34

В Естония жалбите съгласно член 34 могат да се подават само като касационни жалби.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 14/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.