Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Франция

Семейно право – Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Член 67 (а)

Имена, адреси и координати за връзка с централните органи, определени съгласно член 53:

Определени са два централни органа.

1. По отношение на целия регламент, с изключение на член 56 (трансгранично настаняване)

Министерство на правосъдието

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Дирекция „Граждански дела и държавен печат“)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (Отдел за взаимопомощ, международно частно право и право на ЕС)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Електронна поща: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. По отношение на прилагането на член 56 (трансгранично настаняване)

Министерство на правосъдието

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Дирекция „Съдебна защита на младежта“)

Bureau de la législation et des affaires juridiques (Служба по законодателство и правни въпроси, K1)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Административен адрес: Le Millénaire, 35 rue de la Gare, Paris 19ème

Тел. +33 170228984 или +33 170227582

Електронна поща: saei.dpjj@justice.gouv.fr

Член 67 (б)

Езици, които се приемат за комуникация с централните органи съгласно член 57, параграф 2: френски, английски.

Член 67 (в)

За удостоверението, касаещо правата на лични отношения с дете съгласно член 45, параграф 2: френски, английски.

Членове 21 и 29

Молбите по членове 21 и 29 се подават до следните съдилища:

– във Франция — до председателя на общия съд (tribunal judiciaire) или до неговия заместник.

Член 33

Жалбата по член 33 се подава до следните съдилища:

– във Франция — до апелативния съд (Cour d’appel).

Член 34

Срещу посоченото в член 34 решение по жалбата може да се подава само:

– във Франция — касационна жалба.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 28/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.