Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

Член 67 (а)

Имена, адреси и способи за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Bundesamt für Justiz

Zentrale Behörde - Adenauerallee 99 – 103

53113   Bonn

Телефон:   +49 228 410 5212

Факс:          +49 228 410 5401

Електронна поща:     int.sorgerecht@bfj.bund.de

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2; немски и английски.

Член 67 (в)

Езици, които се приемат за удостоверението, отнасящо се до правата на лични отношения с детето и връщането на дете съгласно член 45, параграф 2: немски.

Членове 21 и 29

Молбите, предвидени в членове 21 и 29, се подават до следните съдилища или компетентни органи:

-     в Германия:

-        в района на Висшия областен съд (Kammergericht) в Берлин — семейният съд в Pankow.

-        в районите на висшите областни съдилища (Oberlandesgerichte) в Braunschweig, Celle и Oldenburg — семейният съд в Celle.

-        в районите на другите висши областни съдилища — семейният съд в седалището на съответния висш областен съд.

Член 33

Жалбата по член 33 се подава в съдилищата, изброени по-долу:

- в Германия: висшия областен съд (Oberlandesgericht).

Член 34

Жалбите по член 34 могат да се подават единствено:

В Германия: касационна жалба (Rechtsbeschwerde).

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 18/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.