Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Германия

Семейно право – Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Член 67 (а)

Имена, адреси и способи за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Bundesamt für Justiz

Zentrale Behörde - Adenauerallee 99 – 103

53113   Bonn

Телефон:   +49 228 410 5212

Факс:          +49 228 410 5401

Електронна поща:     int.sorgerecht@bfj.bund.de

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2; немски и английски.

Член 67 (в)

Езици, които се приемат за удостоверението, отнасящо се до правата на лични отношения с детето и връщането на дете съгласно член 45, параграф 2: немски.

Членове 21 и 29

Молбите, предвидени в членове 21 и 29, се подават до следните съдилища или компетентни органи:

-     в Германия:

-        в района на Висшия областен съд (Kammergericht) в Берлин — семейният съд в Pankow.

-        в районите на висшите областни съдилища (Oberlandesgerichte) в Braunschweig, Celle и Oldenburg — семейният съд в Celle.

-        в районите на другите висши областни съдилища — семейният съд в седалището на съответния висш областен съд.

Член 33

Жалбата по член 33 се подава в съдилищата, изброени по-долу:

- в Германия: висшия областен съд (Oberlandesgericht).

Член 34

Жалбите по член 34 могат да се подават единствено:

В Германия: касационна жалба (Rechtsbeschwerde).

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 18/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.