В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Гибралтар

Съдържание, предоставено от
Гибралтар

Член 67 (а)

Ministry of Education,

Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltar

Член 67 (б)

Приети езици за комуникация с централните органи съгласно член 57, параграф 2: английски език, френски език.

Член 67 (в)

Приети езици за удостоверението, отнасящо се до правата на лични отношения и връщане на детето съгласно член 45, параграф 2: английски език, френски език.

Членове 21 и 29

Молбите, предвидени в членове 21 и 29, се подават до следните съдилища:

— в Гибралтар — Върховния съд.

Член 33

Жалбата, предвидена в член 33, се подава в следните съдилища:

— в Гибралтар — Върховния съд.

Член 34

Обжалването, предвидено в член 34, може да се осъществи:

— в Гибралтар — с жалба само до Апелативния съд.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 18/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.