В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Гибралтар

Съдържание, предоставено от
Гибралтар

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Обединено кралство

Гибралтар

Семейно право – Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Член 67 (а)

Ministry of Education,

Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltar

Член 67 (б)

Приети езици за комуникация с централните органи съгласно член 57, параграф 2: английски език, френски език.

Член 67 (в)

Приети езици за удостоверението, отнасящо се до правата на лични отношения и връщане на детето съгласно член 45, параграф 2: английски език, френски език.

Членове 21 и 29

Молбите, предвидени в членове 21 и 29, се подават до следните съдилища:

— в Гибралтар — Върховния съд.

Член 33

Жалбата, предвидена в член 33, се подава в следните съдилища:

— в Гибралтар — Върховния съд.

Член 34

Обжалването, предвидено в член 34, може да се осъществи:

— в Гибралтар — с жалба само до Апелативния съд.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 18/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.