Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Гърция

Семейно право – Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Член 67 (а)

Ръководител на дирекция: Ms Argyro Eleftheriadou

Ръководител на департамент: Mr Vasilios Sarigiannidis

Mesogeion 96

11527 Атина

Телефон: 0030 213 130 7311, 0030 213 130 7312

Факс: 0030 213 130 7499

Ел. поща: aeleftheriadou@justice.gov.gr, vsarigiannidis@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Член 67 (б)

Езици, които се приемат за кореспонденция с централните органи съгласно член 57, параграф 2: гръцки, английски, френски.

Член 67 (в)

Езици, които се приемат за удостоверения за право на лични отношения с дете и връщане на дете съгласно член 45, параграф 2: гръцки, английски, френски.

Членове 21 и 29

Заявленията по членове 21 и 29 се подават до следните съдилища:

— в Гърция, първоинстанционен съд.

Заявленията се подават до компетентния съд по местоживеене на длъжника или, ако длъжникът няма местоживеене, в съда по мястото на настаняване на длъжника, или, ако длъжникът няма и място на настаняване, в компетентния съд в Атина.

Член 33

Жалбите по член 33 се подават в следните съдилища:

— в Гърция, апелативен съд.

Член 34

Жалби по член 34 могат да се подават само посредством:

— в Гърция, касационна жалба.

Касационните жалби се подават до Върховния съд (Άρειο Πάγο).

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 31/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.