Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Ирландия

Съдържание, предоставено от
Ирландия

Член 67 (а)

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Имената, адресите и способите за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53, са:

Ministry for Justice

Department of Justice

Bishop's Square

Redmond Hill

Dublin 2

Тел. +353 14790200

Факс +353 14790201

Електронна поща: child_abduct_inbox@justice.ie

Член 67 (б)

Езици, които се приемат за комуникация с централните органи съгласно член 57, параграф 2: ирландски и/или английски език.

Член 67 (в)

Приетите езици за удостоверението, касаещо правата на лични отношения с детето и връщането на дете съгласно член 45, параграф 2 са: английски и/или ирландски език.

Членове 21 и 29

Молбите по член 21 и член 29 се подават до следните съдилища:

- в Ирландия — до Висшия съд (High Court).

Член 33

Жалба по член 33 се подава в следните съдилища:

- в Ирландия — във Висшия съд.

Член 34

В Ирландия за целта се подава касационна жалба пред Апелативния съд (Court of Appeal) (следва да се отбележи обаче, че съгласно Конституцията на Ирландия Върховният съд (Supreme Court) е компетентен да разглежда жалби срещу решения на Висшия съд, ако е убеден, че са налице извънредни обстоятелства, които дават основание за пряко обжалване пред него. Върховният съд е компетентен да разглежда жалби и срещу решения на Апелативния съд, ако е убеден, че са изпълнени определени условия, предвидени в Конституцията.)

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 04/05/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.