Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Ирландия

Съдържание, предоставено от
Ирландия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Ирландия

Семейно право – Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53, са:

Central Authority for International Child Abduction (Централен орган по въпросите на международното отвличане на деца),

Department of Justice,

7 Ely Place,

Dublin 2.

Телефонен номер +353 16028202,

Електронна поща: internationalchildabduction@justice.ie

Член 67 (б)

Езици, които се приемат за комуникация с централните органи съгласно член 57, параграф 2: ирландски и/или английски език.

Член 67 (в)

Приетите езици за удостоверението, касаещо правата на лични отношения с детето и връщането на дете съгласно член 45, параграф 2 са: английски и/или ирландски език.

Членове 21 и 29

Молбите по член 21 и член 29 се подават до следните съдилища:

- в Ирландия — до Висшия съд (High Court).

Член 33

Жалба по член 33 се подава в следните съдилища:

- в Ирландия — във Висшия съд.

Член 34

В Ирландия за целта се подава касационна жалба пред Апелативния съд (Court of Appeal) (следва да се отбележи обаче, че съгласно Конституцията на Ирландия Върховният съд (Supreme Court) е компетентен да разглежда жалби срещу решения на Висшия съд, ако е убеден, че са налице извънредни обстоятелства, които дават основание за пряко обжалване пред него. Върховният съд е компетентен да разглежда жалби и срещу решения на Апелативния съд, ако е убеден, че са изпълнени определени условия, предвидени в Конституцията.)

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 21/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.