Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Латвия

Семейно право – Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Министерство на правосъдието на Република Латвия

Brīvības bulvāris 36

Rīga, LV - 1536

Latvia

Електронна поща: pasts@tm.gov.lv

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2: латвийски, английски.

Член 67 (в)

Приетите езици за удостоверението, отнасящо се до правата на лични отношения с детето и връщането на дете по силата на член 45, параграф 2: латвийски, английски.

Членове 21 и 29

Молбите по членове 21 и 29 се подават до следните съдилища:

- в Латвия, rajona (pilsētas) tiesa [районен (градски) съд].

Член 33

Жалбата по член 33 се подава до следните съдилища:

- в Латвия, apgabaltiesā [окръжен съд].

Член 34

Жалбите по член 34 могат да се подават единствено:

- в Латвия, Augstākajā tiesa [жалба до Върховния съд].

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 13/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.