Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Литва

Съдържание, предоставено от
Литва

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Литва

Семейно право – Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53, са:

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania

Gedimino ave. 30/1

LT - 01104 Vilnius

Тел. +370 52662933

Факс +370 52625940

Ministry of Social Security and Labour

A. Vivulskio str., 11

LT - 03610 Vilnius

Тел. +370 52664201

Факс +370 52603813

Член 67 (б)

Приети езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2: литовски, английски език.

Член 67 (в)

Приети езици за удостоверението, отнасящо се до правата на лични отношения с детето и връщане на дете съгласно член 45, параграф 2: литовски език.

Членове 21 и 29

Молбите по членове 21 и 29 се подават до следните съдилища:

— в Литва: Lietuvos apeliacinis teismas [Апелативен съд].

Член 33

Жалбата по член 33 се подава в следните съдилища:

— в Литва: Lietuvos apeliacinis teismas [Апелативен съд].

Член 34

Жалбите по член 34 могат да се подават единствено:

— в Литва: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [касационна жалба до Върховния съд].

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 07/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.