Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Люксембург

Семейно право – Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите за комуникация на централните органи, определени съгласно член 53:

Parquet général près la Cour Supérieure de Justice (Главна прокуратура)

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Тел.:       +352 47 59 81 - 2393/ -2329

Факс:      +352 47 05 50

Ел. поща: parquet.general@justice.etat.lu

Член 67 (б)

Езици, които се приемат за комуникация с централните органи съгласно член 57, параграф 2: френски, английски, немски.

Член 67 (в)

За удостоверението, касаещо правата на лични отношения с дете съгласно член 45, параграф 2: френски, английски, немски.

Членове 21 и 29

Молбите по членове 21 и 29 се подават до следните съдилища:

— в Люксембург: председателят на окръжния съд (tribunal d'arrondissement).

Член 33

Жалбата по член 33 се подава до следните съдилища:

— в Люксембург: пред апелативния съд (Cour d’appel).

Член 34

Срещу решението по жалбата, посочена в член 34, може да се подава само:

— в Люксембург — касационна жалба.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 14/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.