Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Нидерландия

Съдържание, предоставено от
Нидерландия

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите на комуникация с централните органи определени, съгласно член 53:

Отдел „Правни и международни въпроси“ на дирекция „Правна политика за младежта“ на Министерството на правосъдието

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Телефон: (070) 370 79 11

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация с централните органи съгласно член 57, параграф 2: нидерландски, английски, немски, френски.

Член 67 (в)

Приетите езици за удостоверението, касаещо правата на лични отношения с детето и връщането на детето по силата на член 45, параграф 2: нидерландски, английски, немски.

Членове 21 и 29

Молбите, посочени в членове 21 и 29, се подават до следните съдилища:

- в Нидерландия: съдията по обезпечителни производства от районния съд.

Член 33

Жалбата, посочена в член 33, се подава до следните съдилища:

- в Нидерландия: районния съд.

Член 34

Срещу решението, постановено по жалбата, посочена в член 34, могат да се подават само следните правни средства за защита:

- в Нидерландия: касационна жалба пред Върховния съд.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 31/07/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.