Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Нидерландия

Съдържание, предоставено от
Нидерландия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Нидерландия

Семейно право – Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите на комуникация с централните органи определени, съгласно член 53:

Отдел „Правни и международни въпроси“ на дирекция „Правна политика за младежта“ на Министерството на правосъдието

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Телефон: (070) 370 79 11

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация с централните органи съгласно член 57, параграф 2: нидерландски, английски, немски, френски.

Член 67 (в)

Приетите езици за удостоверението, касаещо правата на лични отношения с детето и връщането на детето по силата на член 45, параграф 2: нидерландски, английски, немски.

Членове 21 и 29

Молбите, посочени в членове 21 и 29, се подават до следните съдилища:

- в Нидерландия: съдията по обезпечителни производства от районния съд.

Член 33

Жалбата, посочена в член 33, се подава до следните съдилища:

- в Нидерландия: районния съд.

Член 34

Срещу решението, постановено по жалбата, посочена в член 34, могат да се подават само следните правни средства за защита:

- в Нидерландия: касационна жалба пред Върховния съд.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 31/07/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.