В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Северна Ирландия

Съдържание, предоставено от
Северна Ирландия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Обединено кралство

Северна Ирландия

Семейно право – Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите на комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service (Служба на Северна Ирландия за съдилищата и трибуналите)

Department of Justice (Министерство на правосъдието)

4th Floor Laganside House

23—27 Oxford Street

Belfast

BT1 3LA

Северна Ирландия

Електронна поща: InternationalChildAbduction@courtsni.gov.uk

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2: английски език, френски език.

Член 67 (в)

Приетите езици за удостоверението, касаещо правата на лични отношения и връщане на детето по силата на член 45, параграф 2: английски език, френски език.

Членове 21 и 29

Молбите, предвидени в членове 21 и 29, се подават до следните съдилища:

- в Северна Ирландия – до Висшия съд (High Court of Justice).

Член 33

Жалбата, предвидена в член 33, се подава до следните съдилища:

- в Северна Ирландия – до Висшия съд (High Court of Justice).

Член 34

Обжалването, предвидено в член 34, може да се осъществи:

- в Северна Ирландия – пред Апелативния съд на Северна Ирландия (Northern Ireland Court of Appeal).

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 08/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.