Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Полша

Съдържание, предоставено от
Полша

Член 67 (а)

Имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Министър на правосъдието

Задачите на централния орган се изпълняват от

Дирекция „Международни семейни производства“

Дирекция „Семейства и ненавършили пълнолетие лица“

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warsaw

Тел.: (+48)  22 23 90 470

Факс: (+48) 22 89 70 321

Електронна поща: sekretariat.dsrin@ms.gov.pl или  polandchildabduction@ms.gov.pl

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2: полски, немски, английски.

Член 67 (в)

Езици, които се приемат за удостоверението, отнасящо се до правата на лични отношения с детето и връщането на дете съгласно член 45, параграф 2: полски.

Членове 21 и 29

Исканията и молбите, предвидени в членове 21 и 29, се подават до следните съдилища:

в Полша — окръжния съд [Sąd Okręgowy]

Член 33

Жалбите, предвидени в член 33, се подават до следните съдилища:

в Полша — до апелативния съд [Sąd Apelacyjny].

Член 34

Обжалванията, предвидени в член 34, могат да се извършват:

в Полша — пред Върховния съд под формата на касационна жалба.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 29/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.