Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Полша

Съдържание, предоставено от
Полша

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Полша

Семейно право – Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Член 67 (а)

Имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Министър на правосъдието

Задачите на централния орган се изпълняват от

Дирекция „Международни семейни производства“

Дирекция „Семейства и ненавършили пълнолетие лица“

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warsaw

Тел.: (+48)  22 23 90 470

Факс: (+48) 22 89 70 321

Електронна поща: sekretariat.dsrin@ms.gov.pl или  polandchildabduction@ms.gov.pl

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2: полски, немски, английски.

Член 67 (в)

Езици, които се приемат за удостоверението, отнасящо се до правата на лични отношения с детето и връщането на дете съгласно член 45, параграф 2: полски.

Членове 21 и 29

Исканията и молбите, предвидени в членове 21 и 29, се подават до следните съдилища:

в Полша — окръжния съд [Sąd Okręgowy]

Член 33

Жалбите, предвидени в член 33, се подават до следните съдилища:

в Полша — до апелативния съд [Sąd Apelacyjny].

Член 34

Обжалванията, предвидени в член 34, могат да се извършват:

в Полша — пред Върховния съд под формата на касационна жалба.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 29/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.