Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Португалия

Семейно право – Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Член 67 (а)

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница португалски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Централният орган, определен в съответствие с член 53, е следното държавно ведомство:

DGRSP — Генерална дирекция „Рехабилитация и затворническа администрация“ (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Отдел „Правна помощ и правни спорове“ (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel, nº 1

1150-122 Lisbon

Тел.:    +351 218812200

Факс:  +351 218853653

Начална страница

Ел. поща: gjc@dgrsp.mj.pt

Член 67 (б)

Съгласно член 57, параграф 2 езиците, които могат да се използват за комуникация с централния орган, са португалски, английски и френски.

Член 67 (в)

Приетите езици за удостоверението относно правото на лични отношения с детето и връщането на детето съгласно член 45, параграф 2 са португалски и английски.

Членове 21 и 29

За делата, посочени в членове 21 и 29, компетентният съд е:

- отделението по семейноправни дела и дела, свързани с малолетни и непълнолетни, на централния съд (Juízo de Família e Menores), ако съществува такова; ако не, компетентният съд е:

- гражданското отделение на местния съд (Juízo Local Cível), ако съществува такова; или отделението с обща компетентност на местния съд (Juízo Local de Competência Genérica).

Член 33

Жалбите, предвидени в член 33, трябва да бъдат подадени до Апелативния съд (Tribunal da Relação).

Член 34

За целите на член 34 от Регламента е възможно само подаването на касационна жалба и тя трябва да бъде подадена до Върховния съд (Supremo Tribunal de Justiça).

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 07/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.