Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Румъния

Семейно право – Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Член 67 (а)

В Румъния централният орган е Министерството на правосъдието (член 3 от член I 3 от Закон № 191/2007 за одобряване на Извънредно постановление на правителството № 119/2006 относно някои мерки, необходими за прилагането на общностните регламенти от датата на присъединяването на Румъния към Европейския съюз).

Ministerul Justiției, Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară (Министерство на правосъдието, Дирекция „Международно право и съдебно сътрудничество“),

Str. Apolodor No 17, Sector 5, пощенски код: 050741, Bucharest

Телефон: +40372041077, +40372041083, +40372041218,

Факс: +40372041079, +40372041084

Член 67 (б)

За удостоверението за връщане или правото на лични отношения с детето и за комуникацията с централните органи Румъния приема румънски, английски и френски език.

Член 67 (в)

За удостоверението за връщане или правото на лични отношения с детето и за комуникацията с централните органи Румъния приема румънски, английски и френски език.

Членове 21 и 29

Исковете за признаване и декларацията за изпълняемост (екзекватурата) са от компетентността на съдебната инстанция, в чийто район пребивава ответникът („лицето, което отказва да признае“), а ако той не е известен — съдебната инстанция, в чийто район пребивава ищецът. Ако не е възможно да се установи коя е компетентната съдебна инстанция, молбата се подава до Букурещкия трибунал (Tribunalul București).

Член 33

В Румъния компетентни да се произнасят по жалбите срещу решения за признаване и декларации за изпълняемост са апелативните съдилища (curţii de apel) (член 96, параграф 2 от Закон № 134/2010 за Гражданския процесуален кодекс).

Член 34

Въззивно обжалване (член 97, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс)

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 22/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.