В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Шотландия

Съдържание, предоставено от
Шотландия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Обединено кралство

Шотландия

Семейно право – Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Член 67 (а)

Имената, адресите и средствата за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Шотландско правителство

Централен орган и Екип по международно право

St Andrew’s House (GW15)

Regent Road

Edinburgh EH1 3DG

Тел.:                +44 (0)131 244 4827/4832

Факс:                 +44 (0)131 244 4848

Ел. поща:

Paula.Nugent@gov.scot (деловодител);

Член 67 (б)

Приети езици за размяна на съобщения с централните органи съгласно член 57, параграф 2: английски, френски.

Член 67 (в)

Приети езици за удостоверението, отнасящо се до правата на лични отношения с детето съгласно член 45, параграф 2: английски, френски.

Членове 21 и 29

Молбите по членове 21 и 29 се подават до следните съдилища:

— в Шотландия — до Върховния съд по граждански дела (Court of Session).

Член 33

Жалбата по член 33 се подава в следните съдилища:

— в Шотландия — до Върховния съд по граждански дела (Court of Session), Външно отделение (Outer House);

Член 34

Обжалването по член 34, може да се осъществи само:

— в Шотландия — пред Върховния съд по граждански дела (Court of Session), Вътрешно отделение (Inner House).

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 09/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.