Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

(Член 55, буква в) — Министерство на правосъдието на Словашката република (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava 

Телефон      +421 288891 379/341/425

Факс     +421 288891605

Адрес на електронна поща: civil.inter.coop@justice.sk

Уебсайт: https://www.justice.gov.sk

(Член 55, букви а), б), г) и д) и член 56) — Център за международна правна закрила на децата и младежите (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska č. 25—27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Тел. +421 220458200

Електронна поща: info@cipc.gov.sk

Уебсайт:    http://www.cipc.gov.sk

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация c централните органи съгласно член 57, параграф 2 са:

  • за целите на член 55, буква в): словашки, английски и френски език;
  • за целите на член 55, буква г): словашки, английски и чешки език;
  • за целите на член 55, букви а), б) и д): словашки, английски, френски, чешки и немски език.

Член 67 (в)

За удостоверението, отнасящо се до правата на лични отношения c детето, и за удостоверението относно връщането на детето съгласно член 45, параграф 2 приетият език е словашки.

Членове 21 и 29

Исканията по член 21 трябва да се подават до следните съдилища:

а) окръжния съд в Братислава (Krajský súd v Bratislave) — за искания за признаване на решение за развод, законна раздяла или унищожаване на брак;

б) районния съд по местопребиваване на детето или — ако детето няма такова — по мястото, където то пребивава понастоящем, в случай на искания за признаване на решение, свързано с родителски права и отговорности. Ако няма такъв съд, компетентен е Градският съд Братислава ІІ.

Исканията по член 29 трябва да се подават до следните съдилища:

районния съд по местопребиваване на детето или — ако детето няма такова — по мястото, където то пребивава понастоящем, в случай на молби за декларация за изпълняемост. Ако няма такъв съд, компетентен е Градският съд Братислава ІІ.

Член 33

Жалбите по член 33 трябва да се подават до следните съдилища:

— съда, който е постановил решението на първа инстанция.

Член 34

Жалби, които могат да бъдат подавани съгласно член 34:

- преразглеждане по апелативен ред.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 28/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.