Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словакия

Семейно право – Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

(Член 55, буква в) — Министерство на правосъдието на Словашката република (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava 

Телефон      +421 288891 379/341/425

Факс     +421 288891605

Адрес на електронна поща: civil.inter.coop@justice.sk

Уебсайт: https://www.justice.gov.sk

(Член 55, букви а), б), г) и д) и член 56) — Център за международна правна закрила на децата и младежите (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska č. 25—27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Тел. +421 220458200

Електронна поща: info@cipc.gov.sk

Уебсайт:    http://www.cipc.gov.sk

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация c централните органи съгласно член 57, параграф 2 са:

  • за целите на член 55, буква в): словашки, английски и френски език;
  • за целите на член 55, буква г): словашки, английски и чешки език;
  • за целите на член 55, букви а), б) и д): словашки, английски, френски, чешки и немски език.

Член 67 (в)

За удостоверението, отнасящо се до правата на лични отношения c детето, и за удостоверението относно връщането на детето съгласно член 45, параграф 2 приетият език е словашки.

Членове 21 и 29

Исканията по член 21 трябва да се подават до следните съдилища:

а) окръжния съд в Братислава (Krajský súd v Bratislave) — за искания за признаване на решение за развод, законна раздяла или унищожаване на брак;

б) районния съд по местопребиваване на детето или — ако детето няма такова — по мястото, където то пребивава понастоящем, в случай на искания за признаване на решение, свързано с родителски права и отговорности. Ако няма такъв съд, компетентен е Градският съд Братислава ІІ.

Исканията по член 29 трябва да се подават до следните съдилища:

районния съд по местопребиваване на детето или — ако детето няма такова — по мястото, където то пребивава понастоящем, в случай на молби за декларация за изпълняемост. Ако няма такъв съд, компетентен е Градският съд Братислава ІІ.

Член 33

Жалбите по член 33 трябва да се подават до следните съдилища:

— съда, който е постановил решението на първа инстанция.

Член 34

Жалби, които могат да бъдат подавани съгласно член 34:

- преразглеждане по апелативен ред.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 28/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.