Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словакия

Семейно право – Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Член 67 (а)

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Имена, адреси и начини за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

(Член 55, буква в) - Министерство на правосъдието на Словашката република (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Телефон: +421 2 888 91 111

Факс: +421 2 888 91 605

Адрес за ел. поща: civil.inter.coop@justice.sk

Уебсайт: https://www.justice.gov.sk

(Член 55, букви а), б), г) и д) и член 56) - Център за международна правна защита на деца и младежи (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Тел.:+421 2 20 45 82 00

+421 2 20 45 82 01

Адрес за ел. поща: info@cipc.gov.sk

Уебсайт: https://www.cipc.gov.sk

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация c централните органи съгласно член 57, параграф 2 са:

  • за целите на член 55, буква в): словашки, английски и френски език;
  • за целите на член 55, буква г): словашки, английски и чешки език;
  • за целите на член 55, букви а), б) и д): словашки, английски, френски, чешки и немски език.

Член 67 (в)

За удостоверението, отнасящо се до правата на лични отношения c детето, и за удостоверението относно връщането на детето съгласно член 45, параграф 2 приетият език е словашки.

Членове 21 и 29

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Молбите, предвидени в член 21, трябва да се подават до следните съдилища:

а) Регионалния съд в Братислава (Krajský súd v Bratislave) за молба за признаване на съдебни решения за развод, законна раздяла на съпрузи или унищожаване на брак;

б) Районния съд (Okresný súd) по местопребиваване на детето или Районния съд I в Братислава (Okresný súd Bratislava I), ако детето не пребивава в Словашката република, за молба за признаване на съдебно решение, свързано с родителската отговорност.

Молбите, предвидени в член 29, трябва да се подават до следните съдилища:

Районния съд (Okresný súd) по местопребиваване на детето или Районния съд I в Братислава (Okresný súd Bratislava I), ако детето не пребивава в Словашката република, за молба за декларация за изпълняемост.

Член 33

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Жалбите, предвидени в член 33, трябва да се подават до следните съдилища:

- въззивните жалби трябва да се подават до районния съд.

Член 34

Жалби, които могат да бъдат подавани съгласно член 34:

- преразглеждане по апелативен ред.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 31/10/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.