Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Словения

Съдържание, предоставено от
Словения

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словения

Семейно право – Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Член 67 (а)

Имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Министерство на труда, семейството и социалните въпроси)

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

Телефон: +386 (0)1 369 77 00

Факс: +386 (0)1 369 78 32

Електронна поща: gp.mddsz@gov.si

Член 67 (б)

Приети езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2: словенски, английски.

Член 67 (в)

Приети езици за удостоверението, касаещо правата на лични отношения и връщане на детето, по силата на член 45, параграф 2: словенски.

Членове 21 и 29

Молбите по членове 21 и 29 се подават до следните съдилища:

- в Словения: окръжния съд (okrožno sodišče).

Член 33

Жалбите по член 33 се подават до следните съдилища:

- в Словения: окръжния съд (okrožno sodišče).

Член 34

Жалбите по член 34 могат да се подават само:

- в Словения: чрез жалба до Върховния съд на Република Словения (Vrhovno sodišče Republike Slovenije).

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 29/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.