Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

Член 67 (а)

Имена, адреси и способи на комуникация с централните органи определени, съгласно член 53:

Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia (Генерална дирекция „Международно правно сътрудничество“ на Министерството на правосъдието)

Servicio de Convenios (Отдел „Международни договори“)

San Bernardo 62

28015 Madrid

Телефон: +34 91 3904437, +34 91 3904273

Факс: +34 91 3902383

Електронна поща:

sustraccionmenores@mjusticia.es

Член 67 (б)

Приети езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2: испански, английски, френски.

Член 67 (в)

Приети езици за удостоверението, касаещо правата на лични отношения и връщане на детето, по силата на член 45, параграф 2: испански.

Членове 21 и 29

Молбите по членове 21 и 29 се подават до следните съдилища:

- в Испания: първоинстанционния съд (Juzgado de Primera Instancia).

Член 33

Жалбите по член 33 могат да се подават до съдилищата, изброени по-долу:

- в Испания: окръжния съд (Audiencia Provincial).

Член 34

Жалбите по член 34 могат да се подават само:

- в Испания: чрез касационна жалба.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 26/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.