Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Швеция

Съдържание, предоставено от
Швеция

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Швеция

Семейно право – Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(Дирекция „Консулски услуги и гражданско право“ на Министерство на външните работи)

S-103 39 Stockholm

Телефон: +46 (8) 405 1000 (централа) / +46 (8) 405 5005 (номер за спешни повиквания извън работно време)

Факс: +46 (8) 723 1176

Електронна поща: ud-kc@gov.se

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2, са шведски и английски език.

Член 67 (в)

За удостоверението, касаещо правото на лични отношения с детето и връщането на дете — член 45, параграф 2: шведски или английски език.

Членове 21 и 29

Член 21

Ако молбата се отнася изцяло или отчасти за дете, тя следва да се подаде в районния съд (tingsrätt), както е предвидено в глава 21, член 1 от Шведския кодекс за децата и родителите (föräldrabalken).

Ако молбата не се отнася за дете, тя следва да се подаде в районния съд (от списъка в член 5, параграф 1 от Постановление (2005:97), в което се установяват допълнителни разпоредби към Регламента Брюксел II) на обичайното местопребиваване на ответника или в районния съд в Нака, ако ответникът не пребивава обичайно в Швеция.

Член 29

Ако молбата се отнася изцяло или отчасти за дете, тя следва да се подаде в районния съд съгласно член 29, параграф 2 от Регламент Брюксел II.

Ако молбата не се отнася до дете, тя следва да бъде подадена до районния съд (от списъка в член 5, параграф 1 от Постановление (2005:97), в което се установяват допълнителни разпоредби към Регламента Брюксел II), определен в съответствие с член 29, параграф 2 от Регламент Брюксел II.

Член 33

Жалбите по член 33 трябва да се подават в районния съд, постановил решението.

Член 34

Жалбите по член 34 могат да бъдат подавани само пред апелативния съд (hovrätt) или пред Върховния съд (Högsta domstolen).

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 30/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.