В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

Англия и Уелс

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

Член 67 (а)

Имена, адреси и способи за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

The International Child Abduction and Contact Unit

Victory House

30-34 Kingsway

London WC2B 6EX

Телефон:                 +44 (0) 20 3681 2608

Факс:                 +44 (0) 20 3681 2763

Електронна поща:            icacu@offsol.gsi.gov.uk

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2: английски, френски.

Член 67 (в)

Езици, които се приемат за удостоверението, отнасящо се до правата на лични отношения с детето и връщането на дете съгласно член 45, параграф 2: английски, френски.

Членове 21 и 29

Молбите, предвидени в членове 21 и 29, се подават до следните съдилища:

- в Англия и Уелс: Висшия съд — главното деловодство на Семейното отделение.

Член 33

Жалба по член 33 се подава в следните съдилища:

- в Англия и Уелс: Висшия съд — главното деловодство на Семейното отделение.

Член 34

Обжалването, предвидено в член 34, може да се извърши само чрез еднократна касационна жалба:

- в Англия и Уелс: пред Апелативния съд.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 09/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.