Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

Член 67 (а)

Имена, адреси и способи за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Определени са два централни органа.

1. По отношение на целия регламент, с изключение на член 56 (настаняване в друга държава членка)

Ministère de la Justice (Министерство на правосъдието)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile (BDIP)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Ел. поща: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. По отношение на член 56 (настаняване в друга държава членка)

Ministère de la Justice (Министерство на правосъдието)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Bureau des affaires judiciaires et de la législation

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Административен адрес: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Тел.: +33 (01) 44 77 69 02

Факс: +33 (01) 44 77 25 78

Ел. поща:

pole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

Член 67 (б)

Езици, които се приемат за комуникация с централните органи съгласно член 57, параграф 2: френски, английски.

Член 67 (в)

За удостоверението, касаещо правата на лични отношения с дете съгласно член 45, параграф 2: френски, английски.

Членове 21 и 29

Молбите по членове 21 и 29 се подават до следните съдилища:

– във Франция — до председателя на общия съд (tribunal judiciaire) или до неговия заместник.

Член 33

Жалбата по член 33 се подава до следните съдилища:

– във Франция — до апелативния съд (Cour d’appel).

Член 34

Срещу посоченото в член 34 решение по жалбата може да се подава само:

– във Франция — касационна жалба.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 15/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.