Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53, могат да бъдат намерени, като се използва инструментът за търсене в горния край на страницата.

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2, са унгарски, английски, немски и френски език.

Член 67 (в)

Приетите езици за удостоверението относно правото на лични отношения с детето и връщането на дете по силата на член 45, параграф 2 са унгарски, английски, немски и френски език.

Членове 21 и 29

Съдилищата, до които могат да се подават молбите по член 21 и член 29, са следните:

— в Унгария — районният съд, действащ в съдебния район на компетентния окръжен съд (törvényszék székhelyén működő járásbíróság), а в Будапеща — Централният районен съд на Буда (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Член 33

Съдилищата, в които могат да се подават жалби по член 33, са следните:

— в Унгария — окръжните съдилища (törvényszék), а в Будапеща — Окръжният съд на Будапеща-град ( Fővárosi Törvényszék).

Член 34

Решението на съда по жалба съгласно член 34 може да бъде оспорено само чрез:

— в Унгария: искане за преразглеждане (felülvizsgálati kérelem).

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 14/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.