Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

Ирландия

Съдържание, предоставено от
Ирландия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Ирландия

Семейно право — брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Член 67 (а)

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Имената, адресите и способите за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53, са:

Ministry for Justice, Equality and Law Reform

Department of Justice, Equality and Law Reform

Bishop's Square

Redmond Hill

Dublin 2

Тел.: +353 1 4790200

Факс: +3531 4790201

Ел. поща: child_abduct_inbox@justice.ie

Член 67 (б)

Езици, които се приемат за комуникация с централните органи съгласно член 57, параграф 2: ирландски и/или английски език.

Член 67 (в)

Приетите езици за удостоверението, касаещо правата на лични отношения с детето и връщането на дете съгласно член 45, параграф 2 са: английски и/или ирландски език.

Членове 21 и 29

Молбите по член 21 и член 29 се подават до следните съдилища:

- в Ирландия — до Висшия съд (High Court).

Член 33

Жалба по член 33 се подава в следните съдилища:

- в Ирландия — във Висшия съд.

Член 34

В Ирландия за целта се подава касационна жалба пред Апелативния съд (Court of Appeal) (следва да се отбележи обаче, че съгласно Конституцията на Ирландия Върховният съд (Supreme Court) е компетентен да разглежда жалби срещу решения на Висшия съд, ако е убеден, че са налице извънредни обстоятелства, които дават основание за пряко обжалване пред него. Върховният съд е компетентен да разглежда жалби и срещу решения на Апелативния съд, ако е убеден, че са изпълнени определени условия, предвидени в Конституцията.)

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 11/11/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.