Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

Член 67 (а)

Имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

централният орган за цяла Италия е Отделът за правосъдие за ненавършили пълнолетие лица и за общностите (Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità).

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Rome

Телефон         +39 06 68188326; Тел. 06 68188331; 06 68188335

Факс                 +39 06 68808085

Електронна поща: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Сертифицирана електронна поща: prot.dgmc@giustiziacert.it

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация с централните органи съгласно член 57, параграф 2 са: италиански, английски и френски език.

Член 67 (в)

За удостоверението относно правото на лични отношения с детето и връщането на дете — член 45, параграф 2: италиански, английски и френски език.

Членове 21 и 29

Молбите по член 21 и член 29 следва да се подават до посочените по-долу съдилища или органи:

- в Италия — Corte d'appello (Апелативен съд).

Член 33

Жалбите по член 33 следва да се подават до посочените по-долу съдилища:

- в Италия — Corte d'appello (Апелативен съд).

Член 34

Решенията на съда по жалба по член 34 могат да бъдат оспорвани само:

- в Италия, чрез касационно обжалване (ricorso per cassazione).

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 24/06/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.