Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Министерство на правосъдието на Република Латвия

Brīvības bulvāris 36

Rīga, LV - 1536

Latvia

Електронна поща: tm.kanceleja@tm.gov.lv

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2: латвийски, английски.

Член 67 (в)

Приетите езици за удостоверението, отнасящо се до правата на лични отношения с детето и връщането на дете по силата на член 45, параграф 2: латвийски, английски.

Членове 21 и 29

Молбите по членове 21 и 29 се подават до следните съдилища:

- в Латвия, rajona (pilsētas) tiesa [районен (градски) съд].

Член 33

Жалбата по член 33 се подава до следните съдилища:

- в Латвия, apgabaltiesā [окръжен съд].

Член 34

Жалбите по член 34 могат да се подават единствено:

- в Латвия, Augstākajā tiesa [жалба до Върховния съд].

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 27/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.