Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

Литва

Съдържание, предоставено от
Литва

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53, са:

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania

Gedimino ave. 30/1

LT - 01104 Vilnius

Тел. +370 52662933

Факс +370 52625940

Ministry of Social Security and Labour

A. Vivulskio str., 11

LT - 03610 Vilnius

Тел. +370 52664201

Факс +370 52603813

Член 67 (б)

Приети езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2: литовски, английски език.

Член 67 (в)

Приети езици за удостоверението, отнасящо се до правата на лични отношения с детето и връщане на дете съгласно член 45, параграф 2: литовски език.

Членове 21 и 29

Молбите по членове 21 и 29 се подават до следните съдилища:

— в Литва: Lietuvos apeliacinis teismas [Апелативен съд].

Член 33

Жалбата по член 33 се подава в следните съдилища:

— в Литва: Lietuvos apeliacinis teismas [Апелативен съд].

Член 34

Жалбите по член 34 могат да се подават единствено:

— в Литва: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [касационна жалба до Върховния съд].

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 28/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.