Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите за комуникация на централните органи, определени съгласно член 53:

Parquet général près la Cour Supérieure de Justice (Главна прокуратура)

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Тел.:       +352 47 59 81 / 336

Факс:      +352 47 05 50

Ел. поща: parquet.general@justice.etat.lu

Член 67 (б)

Езици, които се приемат за комуникация с централните органи съгласно член 57, параграф 2: френски, английски, немски.

Член 67 (в)

За удостоверението, касаещо правата на лични отношения с дете съгласно член 45, параграф 2: френски, английски, немски.

Членове 21 и 29

Молбите по членове 21 и 29 се подават до следните съдилища:

— в Люксембург: председателят на окръжния съд (tribunal d'arrondissement).

Член 33

Жалбата по член 33 се подава до следните съдилища:

— в Люксембург: пред апелативния съд (Cour d’appel).

Член 34

Срещу решението по жалбата, посочена в член 34, може да се подава само:

— в Люксембург — касационна жалба.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 14/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.