В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

Северна Ирландия

Съдържание, предоставено от
Северна Ирландия

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите на комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service (Служба на Северна Ирландия за съдилищата и трибуналите)

Department of Justice (Министерство на правосъдието)

4th Floor Laganside House

23—27 Oxford Street

Belfast

BT1 3LA

Северна Ирландия

Електронна поща: InternationalChildAbduction@courtsni.gov.uk

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2: английски език, френски език.

Член 67 (в)

Приетите езици за удостоверението, касаещо правата на лични отношения и връщане на детето по силата на член 45, параграф 2: английски език, френски език.

Членове 21 и 29

Молбите, предвидени в членове 21 и 29, се подават до следните съдилища:

- в Северна Ирландия – до Висшия съд (High Court of Justice).

Член 33

Жалбата, предвидена в член 33, се подава до следните съдилища:

- в Северна Ирландия – до Висшия съд (High Court of Justice).

Член 34

Обжалването, предвидено в член 34, може да се осъществи:

- в Северна Ирландия – пред Апелативния съд на Северна Ирландия (Northern Ireland Court of Appeal).

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 08/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.