Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

Полша

Съдържание, предоставено от
Полша

Член 67 (а)

Имена, адреси и способи за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Wspólpracy

Międzynarodowej i Prawa Europejskiego

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Телефон/факс: +48 22 628 09 49

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2: полски, немски, английски.

Член 67 (в)

Езици, които се приемат за удостоверението, отнасящо се до правата на лични отношения с детето и връщането на дете съгласно член 45, параграф 2: полски.

Членове 21 и 29

Молбите, предвидени в членове 21 и 29, се подават до следните съдилища:

- в Полша, Sądy okręgowy (окръжни съдилища).

Член 33

Жалбата, предвидена в член 33, се подава до следните съдилища:

- в Полша, Sądy apelacyjny (апелативни съдилища).

Член 34

Обжалването, предвидено в член 34, може да се осъществи само:

- в Полша, чрез касационна жалба до Sąd Najwyższy (Върховния съд).

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 29/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.