Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

Полша

Съдържание, предоставено от
Полша

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Полша

Семейно право — брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Член 67 (а)

Имена, адреси и способи за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Wspólpracy

Międzynarodowej i Prawa Europejskiego

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Телефон/факс: +48 22 628 09 49

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2: полски, немски, английски.

Член 67 (в)

Езици, които се приемат за удостоверението, отнасящо се до правата на лични отношения с детето и връщането на дете съгласно член 45, параграф 2: полски.

Членове 21 и 29

Молбите, предвидени в членове 21 и 29, се подават до следните съдилища:

- в Полша, Sądy okręgowy (окръжни съдилища).

Член 33

Жалбата, предвидена в член 33, се подава до следните съдилища:

- в Полша, Sądy apelacyjny (апелативни съдилища).

Член 34

Обжалването, предвидено в член 34, може да се осъществи само:

- в Полша, чрез касационна жалба до Sąd Najwyższy (Върховния съд).

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 29/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.