В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

Шотландия

Съдържание, предоставено от
Шотландия

Член 67 (а)

Имената, адресите и средствата за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Шотландско правителство

Централен орган и Екип по международно право

St Andrew’s House (GW15)

Regent Road

Edinburgh EH1 3DG

Тел.:                +44 (0)131 244 4827/4832

Факс:                 +44 (0)131 244 4848

Ел. поща:

Paula.Nugent@gov.scot (деловодител);

Член 67 (б)

Приети езици за размяна на съобщения с централните органи съгласно член 57, параграф 2: английски, френски.

Член 67 (в)

Приети езици за удостоверението, отнасящо се до правата на лични отношения с детето съгласно член 45, параграф 2: английски, френски.

Членове 21 и 29

Молбите по членове 21 и 29 се подават до следните съдилища:

— в Шотландия — до Върховния съд по граждански дела (Court of Session).

Член 33

Жалбата по член 33 се подава в следните съдилища:

— в Шотландия — до Върховния съд по граждански дела (Court of Session), Външно отделение (Outer House);

Член 34

Обжалването по член 34, може да се осъществи само:

— в Шотландия — пред Върховния съд по граждански дела (Court of Session), Вътрешно отделение (Inner House).

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 09/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.