Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

Словения

Съдържание, предоставено от
Словения

Член 67 (а)

Имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Министерство на труда, семейството и социалните въпроси)

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

Телефон: +386 (0)1 369 77 00

Факс: +386 (0)1 369 78 32

Електронна поща: gp.mddsz@gov.si

Член 67 (б)

Приети езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2: словенски, английски.

Член 67 (в)

Приети езици за удостоверението, касаещо правата на лични отношения и връщане на детето, по силата на член 45, параграф 2: словенски.

Членове 21 и 29

Молбите по членове 21 и 29 се подават до следните съдилища:

- в Словения: окръжния съд (okrožno sodišče).

Член 33

Жалбите по член 33 се подават до следните съдилища:

- в Словения: окръжния съд (okrožno sodišče).

Член 34

Жалбите по член 34 могат да се подават само:

- в Словения: чрез жалба до Върховния съд на Република Словения (Vrhovno sodišče Republike Slovenije).

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 29/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.