Matrimonial matters and matters of parental responsibility

National information and online forms concerning Regulation No. 2201/2003.

General information

Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No 1347/2000

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

A judgment given in a Member State shall be recognised in the other Member States without any special procedure being required.

A judgment given in a Member State and enforceable in that State shall be enforced in another Member State when, on the application of any interested party, it has been declared enforceable there. An application for a declaration of enforceability shall be submitted to the court appearing in Court for recognition/enforceability application. The appeal against the decision on the application for a declaration of enforceability shall be lodged with the court appearing in the list Court for appeal against a decision on recognition/enforceability.

Judgments on access rights and judgments concerning the return of the child are recognised and enforceable in other Member States, without the need for a declaration of enforceability, provided they are accompanied by a certificate.

The Regulation provides for four standard forms.

Each Member State shall designate at least one central authority to assist with the application of the Regulation.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - България

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите за комуникация на централните органи, определени съгласно чл. 53 са:

Министерството на правосъдието

Дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания"

Тел.: (+359 2) 9237302

E-mail: Връзката отваря нов прозорецL_Chernogorova@justice.government.bg

Факс: (+359 2) 9871557

Адрес: ул. „Славянска" 1

1040, София

България

(За всички въпроси, уредени в Регламента, свързани c родителската отговорност, отвличане и настаняване на деца /чл. 56/)

Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси"

Тел: (+359 2) 9237413

Факс: (+359 2) 9809223

Адрес: ул. „Славянска" 1

1040, София

България

(За всички въпроси, уредени в Регламента, без случаите, свързани c родителската отговорност, отвличане и настаняване на деца /чл. 56/)

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация c централните органи, определени, съгласно чл. 57, пар. 2 са: български, английски или френски език.

Член 67 (в)

Приетите езици за удостоверението, отнасящо се до правата на лични отношения c детето съгласно чл. 45, пар. 2 са: български, английски или френски език.

Членове 21 и 29

Компетентните органи по чл. 21, пар. 2 в Република България за признаването на съдебни решения по брачни дела и дела, свързани c родителската отговорност са компетентните органи по регистрацията, а именно кметовете на общини, (чл. 621, ал. 2 от ГПК)

Компетентният орган по чл. 21, пар. 3 в Република България относно признаване на решения е окръжният съд по постоянния адрес на насрещната страна или по нейното седалище, а ако тя няма постоянен адрес или седалище на територията на Република България - по постоянния адрес или седалище на заинтересованата страна (чл. 622, ал. 1 от ГПК). Когато и заинтересованата страна няма постоянен адрес или седалище на територията на Република България искането се предявява пред Софийския градски съд.

Компетентният орган, до който следва да бъде подадена молбата за декларацията за изпълняемост по чл. 29 на съдебното решение, постановено в друга държава-членка на ЕС, е окръжният съд по постоянния адрес на длъжника, по неговото седалище или по местоизпълнението. (чл. 623, ал. 1 от ГПК)

Член 33

Разпореждането подлежи на въззивно обжалване пред Софийски апелативен съд. (чл. 623, ал. 6 от ГПК, изр. 1)

Член 34

Решението на Софийския апелативен съд подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд. (чл. 623, ал. 6, изр. 2 от ГПК)

 

Тази уеб страница е част от Връзката отваря нов прозорец„Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите Връзката отваря нов прозорецкоментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 18/06/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Чешка република

Член 67 (а)

Имена, адреси и способи за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Служба за международна правна защита на децата (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Czech Republic

Тел.: 00420 542 215 522

Факс: 00420 542 212 836

Ел. поща: podatelna@umpod.cz

Уебсайт: http://www.umpod.cz/

За контакт:

Zdeněk Kapitán, Директор

Markéta Nováková, Заместник-директор

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2, са: чешки, английски, немски и френски език.

Член 67 (в)

За удостоверението относно правото на лични отношения с детето и връщането на дете — член 45, параграф 2: чешки език.

Членове 21 и 29

В Чешката република молбите по член 21 и член 29 се подават до:

- районните съдилища (okresní soudy) или съдебните изпълнители (soudní exekutoři).

Член 33

Жалби по член 33 се подават в следните съдилища:

— районни съдилища (okresní soudy).

Член 34

Единствените жалби по член 34, които могат да се подават в Чешката република, са:

— жалба за отмяна (žaloba pro zmatečnost) по членове 229 и следващите от Закон № 99/1963 (Граждански процесуален кодекс), както е изменен, и касационна жалба (dovolání) по членове 236 и следващите от Закон № 99/1963 (Граждански процесуален кодекс), както е изменен.

 

Тази уеб страница е част от Връзката отваря нов прозорец„Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите Връзката отваря нов прозорецкоментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 14/04/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Германия

Член 67 (а)

Имена, адреси и способи за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Bundesamt für Justiz

Zentrale Behörde - Adenauerallee 99 – 103

53113   Bonn

Телефон:   +49 228 410 5212

Факс:          +49 228 410 5401

Електронна поща:     Връзката отваря нов прозорецint.sorgerecht@bfj.bund.de

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2; немски и английски.

Член 67 (в)

Езици, които се приемат за удостоверението, отнасящо се до правата на лични отношения с детето и връщането на дете съгласно член 45, параграф 2: немски.

Членове 21 и 29

Молбите, предвидени в членове 21 и 29, се подават до следните съдилища или компетентни органи:

-     в Германия:

-        в района на Висшия областен съд (Kammergericht) в Берлин — семейният съд в Pankow/Weißensee.

-        в районите на висшите областни съдилища (Oberlandesgerichte) в Braunschweig, Celle и Oldenburg — семейният съд в Celle.

-        в районите на другите висши областни съдилища — семейният съд в седалището на съответния висш областен съд.

Член 33

Жалбата по член 33 се подава в съдилищата, изброени по-долу:

- в Германия: висшия областен съд (Oberlandesgericht).

Член 34

Жалбите по член 34 могат да се подават единствено:

В Германия: касационна жалба (Rechtsbeschwerde).

 

Тази уеб страница е част от Връзката отваря нов прозорец„Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите Връзката отваря нов прозорецкоментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 28/06/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Естония

Член 67 (а)

Имената, адресите и данните за връзка с централните органи, определени съгласно член 53:

Министерство на правосъдието (Justiitsministeerium)

отдел „Международно съдебно сътрудничество“ (Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus)

Suur-Ameerika 1

10122 Талин

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецcentral.authority@just.ee

Телефон: +372 620 8183; +372 620 8186; +372 620 8190

Член 67 (б)

Съгласно член 57, параграф 2 за кореспонденция с централните органи се приемат следните езици: естонски, английски.

Член 67 (в)

Съгласно член 45, параграф 2 за удостоверения за право на лични отношения с дете и връщане на дете се приемат следните езици: естонски и английски.

Членове 21 и 29

Заявленията съгласно членове 21 и 29 трябва да се подадат в съответния окръжен съд (maakohtutele) в Естония.

Член 33

Жалбите съгласно член 33 трябва да се подадат в съответния областен съд (ringkonnakohtule) в Естония.

Член 34

В Естония жалбите съгласно член 34 могат да се подават само като касационни жалби.

 

Тази уеб страница е част от Връзката отваря нов прозорец„Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите Връзката отваря нов прозорецкоментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 14/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Ирландия

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53, са:

Ministry for Justice, Equality and Law Reform

Department of Justice, Equality and Law Reform

Bishop's Square

Redmond Hill

Dublin 2

Тел.: +353 1 4790200

Факс: +3531 4790201

Ел. поща: child_abduct_inbox@justice.ie

Член 67 (б)

Езици, които се приемат за комуникация с централните органи съгласно член 57, параграф 2: ирландски и/или английски език.

Член 67 (в)

Приетите езици за удостоверението, касаещо правата на лични отношения с детето и връщането на дете съгласно член 45, параграф 2 са: английски и/или ирландски език.

Членове 21 и 29

Молбите по член 21 и член 29 се подават до следните съдилища:

- в Ирландия — до Висшия съд (High Court).

Член 33

Жалба по член 33 се подава в следните съдилища:

- в Ирландия — във Висшия съд.

Член 34

В Ирландия за целта се подава касационна жалба пред Апелативния съд (Court of Appeal) (следва да се отбележи обаче, че съгласно Конституцията на Ирландия Върховният съд (Supreme Court) е компетентен да разглежда жалби срещу решения на Висшия съд, ако е убеден, че са налице извънредни обстоятелства, които дават основание за пряко обжалване пред него. Върховният съд е компетентен да разглежда жалби и срещу решения на Апелативния съд, ако е убеден, че са изпълнени определени условия, предвидени в Конституцията.)

 

Тази уеб страница е част от Връзката отваря нов прозорец„Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите Връзката отваря нов прозорецкоментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 03/03/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Гърция

Член 67 (а)

Ръководител на дирекция: Ms Argyro Eleftheriadou

Ръководител на департамент: Mr Vasilios Sarigiannidis

Mesogeion 96

11527 Атина

Телефон: 0030 213 130 7311, 0030 213 130 7312

Факс: 0030 213 130 7499

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецaeleftheriadou@justice.gov.gr, Връзката отваря нов прозорецvsarigiannidis@justice.gov.gr, Връзката отваря нов прозорецcivilunit@justice.gov.gr

Член 67 (б)

Езици, които се приемат за кореспонденция с централните органи съгласно член 57, параграф 2: гръцки, английски, френски.

Член 67 (в)

Езици, които се приемат за удостоверения за право на лични отношения с дете и връщане на дете съгласно член 45, параграф 2: гръцки, английски, френски.

Членове 21 и 29

Заявленията по членове 21 и 29 се подават до следните съдилища:

— в Гърция, първоинстанционен съд.

Заявленията се подават до компетентния съд по местоживеене на длъжника или, ако длъжникът няма местоживеене, в съда по мястото на настаняване на длъжника, или, ако длъжникът няма и място на настаняване, в компетентния съд в Атина.

Член 33

Жалбите по член 33 се подават в следните съдилища:

— в Гърция, апелативен съд.

Член 34

Жалби по член 34 могат да се подават само посредством:

— в Гърция, касационна жалба.

Касационните жалби се подават до Върховния съд (Άρειο Πάγο).

 

Тази уеб страница е част от Връзката отваря нов прозорец„Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите Връзката отваря нов прозорецкоментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 31/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Испания

Член 67 (а)

Имена, адреси и способи на комуникация с централните органи определени, съгласно член 53:

Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia (Генерална дирекция „Международно правно сътрудничество“ на Министерството на правосъдието)

Servicio de Convenios (Отдел „Международни договори“)

San Bernardo 62

28015 Madrid

Телефон: +34 91 3904437, +34 91 3904273

Факс: +34 91 3902383

Електронна поща:

Връзката отваря нов прозорецsustraccionmenores@mjusticia.es

Член 67 (б)

Приети езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2: испански, английски, френски.

Член 67 (в)

Приети езици за удостоверението, касаещо правата на лични отношения и връщане на детето, по силата на член 45, параграф 2: испански.

Членове 21 и 29

Молбите по членове 21 и 29 се подават до следните съдилища:

- в Испания: първоинстанционния съд (Juzgado de Primera Instancia).

Член 33

Жалбите по член 33 могат да се подават до съдилищата, изброени по-долу:

- в Испания: окръжния съд (Audiencia Provincial).

Член 34

Жалбите по член 34 могат да се подават само:

- в Испания: чрез касационна жалба.

 

Тази уеб страница е част от Връзката отваря нов прозорец„Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите Връзката отваря нов прозорецкоментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 25/06/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Франция

Член 67 (а)

Имена, адреси и способи за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Определени са два централни органа.

1. По отношение на целия регламент, с изключение на член 56 (настаняване в друга държава членка)

Ministère de la Justice (Министерство на правосъдието)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile (BDIP)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецentraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. По отношение на член 56 (настаняване в друга държава членка)

Ministère de la Justice (Министерство на правосъдието)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Bureau des affaires judiciaires et de la législation

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Административен адрес: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Тел.: +33 (01) 44 77 69 02

Факс: +33 (01) 44 77 25 78

Ел. поща:

Връзката отваря нов прозорецpole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

Член 67 (б)

Езици, които се приемат за комуникация с централните органи съгласно член 57, параграф 2: френски, английски.

Член 67 (в)

За удостоверението, касаещо правата на лични отношения с дете съгласно член 45, параграф 2: френски, английски.

Членове 21 и 29

Молбите по членове 21 и 29 се подават до следните съдилища:

– във Франция — до председателя на общия съд (tribunal judiciaire) или до неговия заместник.

Член 33

Жалбата по член 33 се подава до следните съдилища:

– във Франция — до апелативния съд (Cour d’appel).

Член 34

Срещу посоченото в член 34 решение по жалбата може да се подава само:

– във Франция — касационна жалба.

 

Тази уеб страница е част от Връзката отваря нов прозорец„Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите Връзката отваря нов прозорецкоментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 28/01/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Хърватия

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите за комуникация на централните органи, определени съгласно член 53:

Министерство на демографията, семейството, младежта и социалната политика (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Уебсайт: http://www.mdomsp.hr/

Ел. поща: ministarstvo@mdomsp.hr

Тел.: +385 1 555 7111

Факс: +385 1 555 7222

Член 67 (б)

Езици, които се приемат за комуникация с централните органи съгласно член 57, параграф 2:

а) за комуникация с централните органи — хърватски или английски език;

б) за молби — хърватски език.

Член 67 (в)

Езици, които се приемат за удостоверения за право на лични отношения с дете съгласно член 45, параграф 2:

хърватски език.

Членове 21 и 29

Молбите по членове 21 и 29 трябва да се подават до следните съдилища:

Компетентни да получават и да се произнасят по молби за декларация за изпълняемост са общинските съдилища (općinski sudovi).

Член 33

Жалбите по член 33 трябва да се подават до следните съдилища:

Жалбите се подават до второинстанционния съд (županijski sudovi — окръжен съд) чрез първоинстанционния съд, постановил решението (općinski sudovi — общински съд).

Член 34

Жалби по член 34:

Съдебното решение, постановено по жалба, може да се обжалва от една от страните чрез подаване на молба за повторно разглеждане (членове 421—428 от Гражданско-процесуалния закон). Молбата за повторно разглеждане трябва да се подаде в съда, постановил съдебното решение на първа инстанция (общинския съд).

 

Тази уеб страница е част от Връзката отваря нов прозорец„Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите Връзката отваря нов прозорецкоментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 30/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Италия

Член 67 (а)

Имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

централният орган за цяла Италия е Отделът за правосъдие за ненавършили пълнолетие лица и за общностите (Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità).

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Rome

Телефон         +39 06 68188326; Тел. 06 68188331; 06 68188335

Факс                 +39 06 68808085

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецautoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Сертифицирана електронна поща: Връзката отваря нов прозорецprot.dgmc@giustiziacert.it

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация с централните органи съгласно член 57, параграф 2 са: италиански, английски и френски език.

Член 67 (в)

За удостоверението относно правото на лични отношения с детето и връщането на дете — член 45, параграф 2: италиански, английски и френски език.

Членове 21 и 29

Молбите по член 21 и член 29 следва да се подават до посочените по-долу съдилища или органи:

- в Италия — Corte d'appello (Апелативен съд).

Член 33

Жалбите по член 33 следва да се подават до посочените по-долу съдилища:

- в Италия — Corte d'appello (Апелативен съд).

Член 34

Решенията на съда по жалба по член 34 могат да бъдат оспорвани само:

- в Италия, чрез касационно обжалване (ricorso per cassazione).

 

Тази уеб страница е част от Връзката отваря нов прозорец„Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите Връзката отваря нов прозорецкоментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 24/06/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Кипър

Член 67 (а)

Имената, адресите и средствата за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Министерство на правосъдието и обществения ред (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos)

Отдел „Международно правно сътрудничество“ (Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías)

Leofóros Athalássas 125

Dasoúpoli 1461, Nicosia

Cyprus

Звена за контакт:

г-жа Yioulíka Hadjiprodromou

Юрист

Отдел „Международно правно сътрудничество“

Министерство на правосъдието и обществения ред

Тел.: (+357) 22805943

Факс: (+357) 22518328

Електронна поща: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Г-жа Troodía Dionysíou

Административен служител

Отдел „Международно правно сътрудничество“

Министерство на правосъдието и обществения ред

Тел.: (+357) 22805932

Факс: (+357) 22518328

Електронна поща: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Член 67 (б)

За целите на член 57, параграф 2 и член 45, параграф 2 освен официалните езици на Кипър, т.е. гръцки и турски език, се приема също и английски език.

Член 67 (в)

За удостоверението относно правото на лични отношения с детето и връщането на дете по силата на член 45, параграф 2:

За целите на член 57, параграф 2 и член 45, параграф 2 освен официалните езици на Кипър, т.е. гръцки и турски език, се приема също и английски език.

Членове 21 и 29

Молбите по член 21 и член 29 се подават до следните съдилища:

- в Кипър

а) Съда по семейни дела (Oikogeneiakó Dikastírio) за района на Никозия — Кирения;

б) Съда по семейни дела за района на Лимасол — Пафос;

в) Съда по семейни дела за района на Ларнака — Фамагуста;

Член 33

Жалби по член 33 се подават в следните съдилища:

- в Кипър, Апелативния съд по семейни дела (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Член 34

За целите на член 34 в Кипър не съществува механизъм, чрез който дадено решение на съда по жалба да може да бъде оспорено пред съд от трета инстанция.

 

Тази уеб страница е част от Връзката отваря нов прозорец„Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите Връзката отваря нов прозорецкоментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 25/06/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Латвия

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Министерство на правосъдието на Република Латвия

Brīvības bulvāris 36

Rīga, LV - 1536

Latvia

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецtm.kanceleja@tm.gov.lv

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2: латвийски, английски.

Член 67 (в)

Приетите езици за удостоверението, отнасящо се до правата на лични отношения с детето и връщането на дете по силата на член 45, параграф 2: латвийски, английски.

Членове 21 и 29

Молбите по членове 21 и 29 се подават до следните съдилища:

- в Латвия, rajona (pilsētas) tiesa [районен (градски) съд].

Член 33

Жалбата по член 33 се подава до следните съдилища:

- в Латвия, apgabaltiesā [окръжен съд].

Член 34

Жалбите по член 34 могат да се подават единствено:

- в Латвия, Augstākajā tiesa [жалба до Върховния съд].

 

Тази уеб страница е част от Връзката отваря нов прозорец„Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите Връзката отваря нов прозорецкоментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 27/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Литва

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53, са:

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania

Gedimino ave. 30/1

LT - 01104 Vilnius

Тел. +370 52662933

Факс +370 52625940

Ministry of Social Security and Labour

A. Vivulskio str., 11

LT - 03610 Vilnius

Тел. +370 52664201

Факс +370 52603813

Член 67 (б)

Приети езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2: литовски, английски език.

Член 67 (в)

Приети езици за удостоверението, отнасящо се до правата на лични отношения с детето и връщане на дете съгласно член 45, параграф 2: литовски език.

Членове 21 и 29

Молбите по членове 21 и 29 се подават до следните съдилища:

— в Литва: Lietuvos apeliacinis teismas [Апелативен съд].

Член 33

Жалбата по член 33 се подава в следните съдилища:

— в Литва: Lietuvos apeliacinis teismas [Апелативен съд].

Член 34

Жалбите по член 34 могат да се подават единствено:

— в Литва: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [касационна жалба до Върховния съд].

 

Тази уеб страница е част от Връзката отваря нов прозорец„Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите Връзката отваря нов прозорецкоментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 28/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Люксембург

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите за комуникация на централните органи, определени съгласно член 53:

Parquet général près la Cour Supérieure de Justice (Главна прокуратура)

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Тел.:       +352 47 59 81 / 336

Факс:      +352 47 05 50

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецparquet.general@justice.etat.lu

Член 67 (б)

Езици, които се приемат за комуникация с централните органи съгласно член 57, параграф 2: френски, английски, немски.

Член 67 (в)

За удостоверението, касаещо правата на лични отношения с дете съгласно член 45, параграф 2: френски, английски, немски.

Членове 21 и 29

Молбите по членове 21 и 29 се подават до следните съдилища:

— в Люксембург: председателят на окръжния съд (tribunal d'arrondissement).

Член 33

Жалбата по член 33 се подава до следните съдилища:

— в Люксембург: пред апелативния съд (Cour d’appel).

Член 34

Срещу решението по жалбата, посочена в член 34, може да се подава само:

— в Люксембург — касационна жалба.

 

Тази уеб страница е част от Връзката отваря нов прозорец„Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите Връзката отваря нов прозорецкоментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 14/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Унгария

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53, могат да бъдат намерени, като се използва инструментът за търсене в горния край на страницата.

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2, са унгарски, английски, немски и френски език.

Член 67 (в)

Приетите езици за удостоверението относно правото на лични отношения с детето и връщането на дете по силата на член 45, параграф 2 са унгарски, английски, немски и френски език.

Членове 21 и 29

Съдилищата, до които могат да се подават молбите по член 21 и член 29, са следните:

— в Унгария — районният съд, действащ в съдебния район на компетентния окръжен съд (törvényszék székhelyén működő járásbíróság), а в Будапеща — Централният районен съд на Буда (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Член 33

Съдилищата, в които могат да се подават жалби по член 33, са следните:

— в Унгария — окръжните съдилища (törvényszék), а в Будапеща — Окръжният съд на Будапеща-град ( Fővárosi Törvényszék).

Член 34

Решението на съда по жалба съгласно член 34 може да бъде оспорено само чрез:

— в Унгария: искане за преразглеждане (felülvizsgálati kérelem).

 

Тази уеб страница е част от Връзката отваря нов прозорец„Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите Връзката отваря нов прозорецкоментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 14/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Малта

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите на комуникация с централните органи, определени съгласно член 53, са:

The Chief Executive Officer, Social Care Standards Authority

Ministry for the Family, Children's Rights and Social Solidarity

Social Care Standards Authority

469 Bugeja Institute

St Joseph High Road

Sta Venera SVR 1012

MALTA

Телефон +356 25494000

Факс +356 25494355

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецfeedback-scsa@gov.mt

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttps://scsa.gov.mt/

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2: малтийски език, английски език.

Член 67 (в)

За удостоверението, касаещо правата на лични отношения с детето и връщането на дете — член 45, параграф 2: малтийски език, английски език.

Членове 21 и 29

Молбите по член 21 и член 29 се подават до следните съдилища:

В Малта — Граждански съд по семейни дела (Qorti Ċivili (Sezzjoni Familja), и в Гозо — Съд на магистратите в Гозо (семейни дела) (висшестояща компетентност).

Член 33

Жалбите по член 33 се внасят в съдилищата, изброени по-долу:

— в Малта и Гозо — Qorti tal-Appell (Апелативен съд) съгласно процедурата за обжалване, предвидена в Кодекса за организационното устройство и гражданския процес — глава 12.

Член 34

Жалбите по член 34 могат да бъдат подавани само: не е предвидено в националното законодателство.

 

Тази уеб страница е част от Връзката отваря нов прозорец„Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите Връзката отваря нов прозорецкоментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 25/06/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Холандия

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите на комуникация с централните органи определени, съгласно член 53:

Отдел „Правни и международни въпроси“ на дирекция „Правна политика за младежта“ на Министерството на правосъдието

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Телефон: (070) 370 79 11

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация с централните органи съгласно член 57, параграф 2: нидерландски, английски, немски, френски.

Член 67 (в)

Приетите езици за удостоверението, касаещо правата на лични отношения с детето и връщането на детето по силата на член 45, параграф 2: нидерландски, английски, немски.

Членове 21 и 29

Молбите, посочени в членове 21 и 29, се подават до следните съдилища:

- в Нидерландия: съдията по обезпечителни производства от районния съд.

Член 33

Жалбата, посочена в член 33, се подава до следните съдилища:

- в Нидерландия: районния съд.

Член 34

Срещу решението, постановено по жалбата, посочена в член 34, могат да се подават само следните правни средства за защита:

- в Нидерландия: касационна жалба пред Върховния съд.

 

Тази уеб страница е част от Връзката отваря нов прозорец„Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите Връзката отваря нов прозорецкоментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 28/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Австрия

Член 67 (а)

Имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz (Федерално министерство, отговарящо за конституционните въпроси, реформите, дерегулирането и правосъдието)

Museumstrasse 7 Abteilung I 10

1016 Vienna, AUSTRIA

Тел.:                +43 1 52152 2134

Факс:              +43 1 52152 2829

Ел. поща:        team.z@bmj.gv.at

Член 67 (б)

Приети езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2: немски език.

Член 67 (в)

За удостоверението, касаещо правата на лични отношения c детето и връщането на детето по силата на член 45, параграф 2: немски език.

Членове 21 и 29

Предвидените в членове 21 и 29 молби се подават пред следните съдилища или компетентни органи:

–     в Австрия — пред районния съд (Bezirksgericht).

Член 33

Жалбите, предвидени в член 33, се подават пред посочените по-долу съдилища:

–     в Австрия — пред районния съд (Bezirksgericht).

Член 34

Обжалването, предвидено в член 34, може да се извърши единствено:

–     в Австрия: чрез ревизионна жалба (Revisionsrekurs), подадена пред районния съд (Bezirksgericht), но адресирана до Върховния съд (Oberste Gerichtshof).

 

Тази уеб страница е част от Връзката отваря нов прозорец„Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите Връзката отваря нов прозорецкоментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 25/03/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Полша

Член 67 (а)

Имена, адреси и способи за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Wspólpracy

Międzynarodowej i Prawa Europejskiego

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Телефон/факс: +48 22 628 09 49

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2: полски, немски, английски.

Член 67 (в)

Езици, които се приемат за удостоверението, отнасящо се до правата на лични отношения с детето и връщането на дете съгласно член 45, параграф 2: полски.

Членове 21 и 29

Молбите, предвидени в членове 21 и 29, се подават до следните съдилища:

- в Полша, Sądy okręgowy (окръжни съдилища).

Член 33

Жалбата, предвидена в член 33, се подава до следните съдилища:

- в Полша, Sądy apelacyjny (апелативни съдилища).

Член 34

Обжалването, предвидено в член 34, може да се осъществи само:

- в Полша, чрез касационна жалба до Sąd Najwyższy (Върховния съд).

 

Тази уеб страница е част от Връзката отваря нов прозорец„Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите Връзката отваря нов прозорецкоментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 29/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Португалия

Член 67 (а)

Централният орган, определен в съответствие с член 53, е следното държавно ведомство:

DGRSP — Генерална дирекция „Рехабилитация и затворническа администрация“ (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Отдел „Правна помощ и правни спорове“ (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel, nº 1

1150-122 Lisbon

Тел.:    +351 218812200

Факс:  +351 218853653

Връзката отваря нов прозорецНачална страница

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецgjc@dgrsp.mj.pt

Член 67 (б)

Съгласно член 57, параграф 2 езиците, които могат да се използват за комуникация с централния орган, са португалски, английски и френски.

Член 67 (в)

Приетите езици за удостоверението относно правото на лични отношения с детето и връщането на детето съгласно член 45, параграф 2 са португалски и английски.

Членове 21 и 29

За делата, посочени в членове 21 и 29, компетентният съд е:

- отделението по семейноправни дела и дела, свързани с малолетни и непълнолетни, на централния съд (Juízo de Família e Menores), ако съществува такова; ако не, компетентният съд е:

- гражданското отделение на местния съд (Juízo Local Cível), ако съществува такова; или отделението с обща компетентност на местния съд (Juízo Local de Competência Genérica).

Член 33

Жалбите, предвидени в член 33, трябва да бъдат подадени до Апелативния съд (Tribunal da Relação).

Член 34

За целите на член 34 от Регламента е възможно само подаването на касационна жалба и тя трябва да бъде подадена до Върховния съд (Supremo Tribunal de Justiça).

 

Тази уеб страница е част от Връзката отваря нов прозорец„Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите Връзката отваря нов прозорецкоментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 26/04/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Румъния

Член 67 (а)

В Румъния централният орган е Министерството на правосъдието (член 3 от член I 3 от Закон № 191/2007 за одобряване на Извънредно постановление на правителството № 119/2006 относно някои мерки, необходими за прилагането на общностните регламенти от датата на присъединяването на Румъния към Европейския съюз).

Ministerul Justiției, Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară (Министерство на правосъдието, Дирекция „Международно право и съдебно сътрудничество“),

Str. Apolodor No 17, Sector 5, пощенски код: 050741, Bucharest

Телефон: +40372041077, +40372041083, +40372041218,

Факс: +40372041079, +40372041084

Член 67 (б)

За удостоверението за връщане или правото на лични отношения с детето и за комуникацията с централните органи Румъния приема румънски, английски и френски език.

Член 67 (в)

За удостоверението за връщане или правото на лични отношения с детето и за комуникацията с централните органи Румъния приема румънски, английски и френски език.

Членове 21 и 29

Исковете за признаване и декларацията за изпълняемост (екзекватурата) са от компетентността на съдебната инстанция, в чийто район пребивава ответникът („лицето, което отказва да признае“), а ако той не е известен — съдебната инстанция, в чийто район пребивава ищецът. Ако не е възможно да се установи коя е компетентната съдебна инстанция, молбата се подава до Букурещкия трибунал (Tribunalul București).

Член 33

В Румъния компетентни да се произнасят по жалбите срещу решения за признаване и декларации за изпълняемост са апелативните съдилища (curţii de apel) (член 96, параграф 2 от Закон № 134/2010 за Гражданския процесуален кодекс).

Член 34

Въззивно обжалване (член 97, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс)

 

Тази уеб страница е част от Връзката отваря нов прозорец„Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите Връзката отваря нов прозорецкоментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 01/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Словения

Член 67 (а)

Имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Министерство на труда, семейството и социалните въпроси)

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

Телефон: +386 (0)1 369 77 00

Факс: +386 (0)1 369 78 32

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецgp.mddsz@gov.si

Член 67 (б)

Приети езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2: словенски, английски.

Член 67 (в)

Приети езици за удостоверението, касаещо правата на лични отношения и връщане на детето, по силата на член 45, параграф 2: словенски.

Членове 21 и 29

Молбите по членове 21 и 29 се подават до следните съдилища:

- в Словения: окръжния съд (okrožno sodišče).

Член 33

Жалбите по член 33 се подават до следните съдилища:

- в Словения: окръжния съд (okrožno sodišče).

Член 34

Жалбите по член 34 могат да се подават само:

- в Словения: чрез жалба до Върховния съд на Република Словения (Vrhovno sodišče Republike Slovenije).

 

Тази уеб страница е част от Връзката отваря нов прозорец„Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите Връзката отваря нов прозорецкоментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 29/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Словакия

Член 67 (а)

Имена, адреси и начини за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

(Член 55, буква в) - Министерство на правосъдието на Словашката република (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Телефон: +421 2 888 91 111

Факс: +421 2 888 91 605

Адрес за ел. поща: Връзката отваря нов прозорецcivil.inter.coop@justice.sk

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.justice.gov.sk/

(Член 55, букви а), б), г) и д) и член 56) - Център за международна правна защита на деца и младежи (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Тел.: +421 2 20 46 32 08

+421 2 20 46 32 48

Факс: +421 2 20 46 32 58

Адрес за ел. поща: Връзката отваря нов прозорецinfo@cipc.gov.sk

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.cipc.gov.sk/

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация c централните органи съгласно член 57, параграф 2 са:

  • за целите на член 55, буква в): словашки, английски и френски език;
  • за целите на член 55, буква г): словашки, английски и чешки език;
  • за целите на член 55, букви а), б) и д): словашки, английски, френски, чешки и немски език.

Член 67 (в)

За удостоверението, отнасящо се до правата на лични отношения c детето, и за удостоверението относно връщането на детето съгласно член 45, параграф 2 приетият език е словашки.

Членове 21 и 29

Молбите, предвидени в член 21, трябва да се подават до следните съдилища:

а) Регионалния съд в Братислава (Krajský súd v Bratislave) за молба за признаване на съдебни решения за развод, законна раздяла на съпрузи или унищожаване на брак;

б) Районния съд (Okresný súd) по местопребиваване на детето или Районния съд I в Братислава (Okresný súd Bratislava I), ако детето не пребивава в Словашката република, за молба за признаване на съдебно решение, свързано с родителската отговорност.

Молбите, предвидени в член 29, трябва да се подават до следните съдилища:

Районния съд (Okresný súd) по местопребиваване на детето или Районния съд I в Братислава (Okresný súd Bratislava I), ако детето не пребивава в Словашката република, за молба за декларация за изпълняемост.

Член 33

Жалбите, предвидени в член 33, трябва да се подават до следните съдилища:

- въззивните жалби трябва да се подават до районния съд.

Член 34

Жалби, които могат да бъдат подавани съгласно член 34:

- преразглеждане по апелативен ред.

 

Тази уеб страница е част от Връзката отваря нов прозорец„Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите Връзката отваря нов прозорецкоментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 24/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Финландия

Член 67 (а)

Имената, адресите и средствата за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53, са:

Oikeusministeriö (Министерство на правосъдието)

Kansainvälinen oikeusapu (Дирекция „Международна правна помощ“)

Box 25

00023 Valtioneuvosto

Тел.: +358 9 1606 7628

Факс: +358 9 1606 7524

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецcentral.authority@om.fi

Член 67 (б)

Езици, приемани за комуникация с централните органи съгласно член 57, параграф 2: фински, шведски, английски.

Член 67 (в)

За удостоверения за право на лични отношения с дете и връщане на дете по член 45, параграф 2: фински, шведски, английски.

Членове 21 и 29

Заявленията по членове 21 и 29 се подават до следните съдилища:

във Финландия, районен съд (käräjäoikeus/tingsrätt).

Член 33

Жалбите по член 33 се подават до следните съдилища:

във Финландия, апелативен съд (hovioikeus/hovrätt).

Член 34

Съдебните решения, постановени по жалби, съгласно предвиденото в член 34, могат да се обжалват само пред:

във Финландия, Върховния съд (Korkein oikeus/högsta domstolen).

 

Тази уеб страница е част от Връзката отваря нов прозорец„Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите Връзката отваря нов прозорецкоментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 15/03/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Швеция

Член 67 (а)

Имената, адресите и способите за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(Дирекция „Консулски услуги и гражданско право“ на Министерство на външните работи)

S-103 39 Stockholm

Телефон: +46 (8) 405 1000 (централа) / +46 (8) 405 5005 (номер за спешни повиквания извън работно време)

Факс: +46 (8) 723 1176

Електронна поща: ud-kc@gov.se

Член 67 (б)

Приетите езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2, са шведски и английски език.

Член 67 (в)

За удостоверението, касаещо правото на лични отношения с детето и връщането на дете — член 45, параграф 2: шведски или английски език.

Членове 21 и 29

Член 21

Ако молбата се отнася изцяло или отчасти за дете, тя следва да се подаде в районния съд (tingsrätt), както е предвидено в глава 21, член 1 от Шведския кодекс за децата и родителите (föräldrabalken).

Ако молбата не се отнася за дете, тя следва да се подаде в районния съд (от списъка в член 5, параграф 1 от Постановление (2005:97), в което се установяват допълнителни разпоредби към Регламента Брюксел II) на обичайното местопребиваване на ответника или в районния съд в Нака, ако ответникът не пребивава обичайно в Швеция.

Член 29

Ако молбата се отнася изцяло или отчасти за дете, тя следва да се подаде в районния съд съгласно член 29, параграф 2 от Регламент Брюксел II.

Ако молбата не се отнася до дете, тя следва да бъде подадена до районния съд (от списъка в член 5, параграф 1 от Постановление (2005:97), в което се установяват допълнителни разпоредби към Регламента Брюксел II), определен в съответствие с член 29, параграф 2 от Регламент Брюксел II.

Член 33

Жалбите по член 33 трябва да се подават в районния съд, постановил решението.

Член 34

Жалбите по член 34 могат да бъдат подавани само пред апелативния съд (hovrätt) или пред Върховния съд (Högsta domstolen).

 

Тази уеб страница е част от Връзката отваря нов прозорец„Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите Връзката отваря нов прозорецкоментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 29/06/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.